به محض ثبت نام و تهیه اشتراک در هر زمان، دوره های آموزش تایپ برای شما باز می شود و در دسترس خواهد بود.

در صورتی که مطمئن نیستید چه مدت زمانی برای یادگیری مناسب شماست، می توانید راهنمای انتخاب اشتراک را مطالعه نمائید.