رایگان

در درس دوم دو حرف   k   و   d   را به همراه دو حرف قبلی یاد خواهیم گرفت.   k    را با انگشت میانی دست راست و   d    را با انگشت میانی دست چپ تایپ می‌کنیم.

با توجه به اینکه انگشتان را با نام های مختلفی صدا می زنند، اگر به نام آنها شک دارید، می توانید راهنمای نامیدن انگشتان در وی تایپ را نگاهی بیندازید.

انگشتان خود را سفت نکنید. آنها را خیلی رها و راحت روی صفحه کلید قرار دهید. دستان خود را طوری قرار دهید که انگشتانتان روی کلیدهای روی صفحه کلید راحت باشند.

بهتر است هر درس و تمرین های آن را چندین بار تکرار کنید و تا در هر درس حرفه ای نشده اید، به درس بعدی نروید.

توجه! در صورتی که مشترک وی تایپ شده اید، همیشه می توانید نمودار پیشرفت خود را در هر درس و تمرین مشاهده کنید. برای این منظور وارد بخش کاربری خود شوید و از میان زبان ها، انگلیسی را انتخاب کنید.

 

برای شروع تمرین   SPACE   را بزنید تا اولین تمرین شروع شود!