رایگان

در درس دوم دو حرف   k   و   d   را به همراه دو حرف قبلی یاد خواهیم گرفت.   k    را با انگشت میانی دست راست و   d    را با انگشت میانی دست چپ تایپ می‌کنیم.

با توجه به اینکه انگشتان را با نام های مختلفی صدا می زنند، اگر به نام آنها شک دارید، می توانید راهنمای نامیدن انگشتان در وی تایپ را نگاهی بیندازید.

توجه! در صورتی که مشترک وی تایپ شده اید، همیشه می توانید نمودار پیشرفت خود را در هر درس و تمرین مشاهده کنید. برای این منظور وارد بخش کاربری خود شوید و از میان زبان ها، انگلیسی را انتخاب کنید.

انگشتان خود را سفت نکنید. آنها را خیلی رها و راحت روی صفحه کلید قرار دهید. دستان خود را طوری قرار دهید که انگشتانتان روی کلیدهای روی صفحه کلید راحت باشند.

بهتر است هر درس و تمرین های آن را چندین بار تکرار کنید و تا در هر درس حرفه ای نشده اید، به درس بعدی نروید.

 

برای آغاز سریع تمرین اول می توانید کلید فاصله  SPACE  را در همین صفحه فشار دهید.