رایگان

در درس دوم دو حرف   ن   و   ی   را یاد می گیریم و آن ها را به همراه دو حرف قبلی تمرین می کنیم.   ن   را با انگشت میانی دست راست و   ی   را با انگشت میانی دست چپ تایپ می‌کنیم.

با توجه به اینکه انگشتان را با نام های مختلفی صدا می زنند، اگر به نام آنها شک دارید، می توانید راهنمای نامیدن انگشتان در وی تایپ را نگاهی بیندازید.

دقت کنید که انگشتان خود را سفت نکنید. آنها را خیلی رها و راحت روی صفحه کلید قرار دهید. دستان خود را طوری قرار دهید که انگشتانتان روی کلیدهای روی صفحه کلید راحت باشند. در هنگام تمرین به هیچ عنوان انگشتان خود و صفحه کلیدتان را نگاه نکنید! بهتر است هر درس و تمرین های آن را چندین بار تکرار کنید و تا در هر درس حرفه ای نشده اید، به دنبال درس بعدی نروید.

توجه! در صورتی که عضو وی تایپ شده اید، همیشه می توانید نمودار پیشرفت و پسرفت خود را در هر درس و هر تمرین مشاهده کنید. برای این منظور وارد بخش کاربری خود شوید و از میان زبان ها، فارسی را انتخاب کنید

 

برای شروع تمرین اول، کلید   فاصله   را فشار دهید