رایگان

در این درس اندکی باید از انگشتان خود انعطاف بیشتری نشان دهید. زیرا می خواهیم دو حرف   u   و   r   را یاد بگیریم که در ردیف بالا قرار دارند.

یک اصل و قانون کلی وجود دارد: هرگاه برای تایپ حرفی که در خارج از حروف ردیف خانه قرار دارد، انگشت خود را حرکت دادیم و حرف مورد نظر را تایپ کردیم، باید انگشت را مجدداً به محل اولیه خود باز گردانیم.

برای تایپ حرف   u    انگشت اشاره دست راست از موقعیت اولیه (کلید   j   ) به سمت بالا حرکت می دهیم و پس از تایپ حرف   u   به محل اولیه خود باز می گردانیم.

برای تایپ حرف   r   نیز به همین روش و با انگشت اشاره دست چپ و حرکت آن از روی   f   به روی کلید   r   و تایپ آن، به روی حرف   f   باز می گردد.

توجه کنید که انگشتان خود را سفت نکنید. انگشتان شما باید به روی صفحه کلید به راحتی بلغزند. به این صورت که فقط موقعیت انگشتان را در ردیف خانه حفظ کنید نه اینکه انگشتان خود را به صورت ثابت روی صفحه کلید قرار دهید.

 

حواستان باشد که به هیچ وجه در حین تمرین به صفحه کلید کامپیوتر خود نگاه نکنید.

 

برای شروع سریع کلید فاصله  SPACE  را  فشار دهید.