رایگان

در درس سوم، دو کلید   م   و   س   را هم به حروف قبلی خواهیم افزود.  م   را با انگشت انگشتری دست راست و   س   را با انگشت انگشتری دست چپ تایپ می‌کنیم.

با توجه به اینکه انگشتان را با نام های مختلفی صدا می زنند، اگر به نام آنها شک دارید، می توانید راهنمای نامیدن انگشتان در وی تایپ را نگاهی بیندازید.

پس از شروع تمرین ها، مانند درس های قبلی، باید حروفی را که می‌بینید، بدون نگاه به صفحه کلید تایپ کنید. البته گاهی نگاه کردن به صفحه کلیدی که همین پایین قرار دارد مانعی ندارد!

 

برای شروع تمرین اول، کلید  فــاصــلــه  را فشار دهید.