رایگان

در درس سوم، دو کلید   م   و   س   را هم به حروف قبلی خواهیم افزود.  م   را با انگشت انگشتری دست راست و   س   را با انگشت انگشتری دست چپ تایپ می‌کنیم.

با توجه به اینکه انگشتان را با نام های مختلفی صدا می زنند، اگر به نام آنها شک دارید، می توانید راهنمای نامیدن انگشتان در وی تایپ را نگاهی بیندازید.

پس از شروع تمرین ها، مانند درس های قبلی، باید حروفی را که می‌بینید، بدون نگاه به صفحه کلید تایپ کنید. البته گاهی نگاه کردن به صفحه کلیدی که همین پایین قرار دارد مانعی ندارد!

توجه! در صورتی که مشترک وی تایپ شده اید، می توانید نمودار پیشرفت خود را در هر درس و تمرین مشاهده کنید. برای این منظور وارد بخش کاربری خود شوید و از میان زبان ها، فارسی را انتخاب کنید.

 

برای شروع تمرین اول، کلید  فــاصــلــه  را فشار دهید.