تایپ همزمان فارسی و انگلیسی در ورد
·

به هم ریختن نوشته و کلمات زمانی اتفاق می افتد که شما از دو زبان با ساختار مختلف استفاده می‌کنید، مانند تایپ فارسی و انگلیسی.در زبان فارسی چینش کلمات از راست به چپ (RTL) است و در زبان انگلیسی این چینش از چپ به راست (LTR) می باشد.