نامیدن انگشتان دست
·

نام گذاری های متفاوتی برای انگشتان دست انجام شده است، ما در دروس وی تایپ و تمرین های آن، از این نام گذاری استفاده کرده ایم: آموزش تایپ فارسی این مهارت برای بسیاری از اقشار جامعه مهم و حیاتی است. یادگیری تایپ ده انگشتی همیشه معضلی در ذهن کاربران بوده است. اما ما این معضل … بیشتر بخوانید