آموزش تایپ فارسی در ۱۰ دقیقه
·

تعدادی از کلیدهای صفحه کلید هستند که همه انگشتان هر دو دست همیشه روی این دکمه ها قرار می گیرند. به این کلید ها، کلیدهای خانه صفحه کلید می گویند.

در ابتدا همیشه باید انگشتان خود را روی این کلیدها قرار دهید. و انگشتان پس از تایپ هر حرف دیگر، باید روی کلید های خانه بازگردند.