تست سرعت تایپ


اگر به صورت استاندارد و ده انگشتی تایپ نمی کنید،توسط دوره های آموزش تایپ وی تایپ می توانید خیلی سریع و ساده تایپ ده انگشتی را یاد بگیرید.

آموزش تایپ فارسیآموزش تایپ انگلیسیآموزش تایپ اعداد